Dokumentárny film VPLYV PITIA ALKOHOLU POČAS TEHOTENSTVA NA VÝVIN PLODU reaguje na aktuálnu situáciu každoročného nárastu spotreby alkoholu u mladých matiek. Mladé dievčatá v pití alkoholu v posledných rokoch dobiehajú chlapcov, pričom sa im plne emancipovali, čo sa týka množstva vypitého alkoholu, ale aj frekvencie opíjania sa. S tým súvisí aj nárast neplánovaných tehotenstiev. V prvých mesiacoch dievčatá často netušia, že sú tehotné, pričom práve prvý trimester je pre vývin dieťaťa najrizikovejším obdobím. Dokument poukazuje prostredníctvom skutočného príbehu, ale aj výpoveďami renomovaných odborníkov na príčiny a následky takéhoto pitia na matku a hlavne na vývin dieťaťa počas vnútromaternicového vývinu.

Dokument by mal pomôcť otvoriť túto tému najmä na ďalšiu riadenú diskusiu s odborníkom všade tam, kde sa pracuje s týnedžermi v poblasti zodpovednosti za vlastné zdravie a zdravie svojich detí v období dospelosti a v oblasti prevencie vzniku závislosti (2. stupeň ZŚ, SŠ, CVČ, psychologciké poradne, detské domovy, detské diagnostické centrá, atď.).

„Ďakujeme autorovi projektu RNDr. Jaroslavovi Malchárkovi za zdieľanie tohto zaujímavého a tematicky veľmi náučného dokumentárneho filmu, v ktorom sa mu podarilo prostredníctvom reálneho príbehu i výpoveďami renomovaných odborníkov poukázať na príčiny aj dôsledky pitia na matku i na dieťa počas tehotenstva.“